Houvast voor zon- en windenergieprojecten in Westfriesland

De Westfriese gemeenten hebben samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen een concept Westfries beleidskader opgesteld voor het duurzaam opwekken van zon- en windenergie. Dit beleidskader biedt houvast voor zowel de gemeenten als voor initiatiefnemers voor zon- en windenergieprojecten in zogeheten zoekgebieden van Westfriesland. Het geeft aan hoe zorgvuldig ruimte kan worden gegeven aan duurzame energieopwekking. Het inpassen van zon- en windenergie verandert het Westfriese landschap en daarom betrekken we u hierbij. U kunt inspraak doen op het concept Westfries Beleidskader Zon- en Windenergie.    

 

Regionale Energietransitie
De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is door de Westfriese gemeenten inmiddels vastgesteld. Hiermee zet Westfriesland een stap naar een energieneutrale regio in 2040.
Deze ambitie wil zeggen dat de totale energie- en warmtebehoefte afkomstig is van duurzame energiebronnen.

Heel Nederland is verdeeld in ‘energieregio’s’ waarin grootschalig duurzame energieopwekking op land wordt opgepakt als alternatief voor fossiele brandstoffen. Dat vloeit voort uit de afspraken van het nationale Klimaatakkoord. In de RES 1.0 is bepaald waar welke duurzame energieoplossing (zon en wind) haalbaar is. Dit noemen we zogenaamde ‘zoekgebieden’. Naarmate de zoekgebieden concreter worden, roept het ook vragen op zoals: hoe passen we windmolens en zonneweides goed in de omgeving in, zodat het typische Westfriese open landschap gespaard blijft? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners kunnen meepraten over en (financieel) profiteren van deze initiatieven? Het concept Regionale Beleidskaders Zon- en Windenergie helpt daarbij.


Helpt u mee om het beleid aan te scherpen?
Inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op het concept Regionale Beleidskader Zon- en Windenergie. Met de input wordt het beleidskader aangescherpt. Het stuk ligt van vrijdag 3 februari tot en met donderdag 16 maart voor iedereen ter inzage in het stadhuis (de balie van de gemeente is tijdelijk gehuisvest in de voormalige Rabobank, Nieuwe Steen 29). Het stuk kunt u ook vinden op de website www.hoorn.nl/zon-en-windenergie.
U kunt uw reactie als volgt kenbaar maken:

  1. schriftelijk: u kunt uw reactie sturen naar Gemeente Hoorn, t.a.v. M. van der Laan, Postbus 603, 1620 AR Hoorn of;
  2. digitaal: u kunt uw reactie geven via het digitale reactieformulier
  3. mondeling: maakt u hiervoor een afspraak met de betreffende ambtenaar van het team – Charlotte Bakker van de gemeente Hoorn, telefoon 0229 25 22 00.


Verdere procedure
De ingekomen reacties worden verzameld en gebruikt ter aanscherping van het beleid. U ontvangt geen aparte reactie. Het college zal op 16 mei 2023 een besluit nemen over vaststelling van het Regionale Beleidskader Zon- en Windenergie.


Meer informatie
Meer informatie over de RES vindt u op Energieregio Noord-Holland Noord

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F