RES 1.0 is klaar

Zonnepanelen op daken, geluidschermen en op parkeerterreinen, maar ook langs wegen en op en bij bedrijventerreinen. Na overleg met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere belanghebbenden heeft regio Westfriesland haar keuzes gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES). De eerste versie: RES 1.0 is klaar.

De Regionale Energiestrategie is het streven om de energievoorziening in Nederland te verduurzamen. Daarbij wordt gekeken naar ‘hernieuwbare’ energie. Dat is energie opgewekt door de natuurlijke bronnen zon en wind. Ook Westfriesland levert haar aandeel in deze landelijke opgave. In onze regio ligt de focus op zonne-energie en minder op windenergie. Dat blijkt uit de eerste officiële versie van de RES: RES 1.0.

Draagvlak
Aan RES 1.0 is een inspraaktraject voorafgegaan. “Alleen al in Gemeente Medemblik hebben we 320 inwoners geraadpleegd via lokale bijeenkomsten”, vertelt wethouder duurzaamheid van Medemblik, Harry Nederpelt. “Ook de andere Westfriese gemeenten hadden dit soort sessies. “De grootschalige inpassing van duurzame elektriciteit heeft veel maatschappelijke impact. We zien dat het soms tot felle discussies en onrust leidt. Dan moet je zorgen voor draagvlak.”

Negentien zoekgebieden
In RES 1.0 heeft Westfriesland negentien zoekgebieden in kaart gebracht, waar groene stroom, vooral zonnestroom, kansrijk is. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, aansluiting op het elektriciteitsnet, landschappelijke inpassing en andere wet- en regelgeving. Daarnaast wil Westfriesland zich met de Kop van Noord-Holland en de provincie hardmaken voor de combinatie van natuurontwikkeling en het opwekken van zonne-energie in het IJsselmeer bij de Wieringerhoek. “In de gemeente Hoorn zijn er aansprekende kansen, vooral voor het opwekken van zonne-energie op industriële daken en boven parkeerplaatsen. Met het opwekken van zonne-energie leveren we een belangrijke bijdrage aan een klimaatneutrale toekomst”, vertelt wethouder duurzaamheid van Hoorn, Samir Bashara.

Ruimte voor nieuwe initiatieven
“RES 1.0 is een ambitie. Niets meer en niets minder”, zegt wethouder duurzaamheid van Drechterland, Jeroen Broeders. “Hier houdt het niet op. Bij de uitwerking van deze ambitie gaan we weer in gesprek met de samenleving. Dan kunnen zoekgebieden afvallen en ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven. Kortom, na RES 1.0 krijg je RES 2.0. In Westfriesland maakt de Regionale Energiestrategie deel uit van het streven van bijna alle gemeenten om in 2040 energieneutraal te zijn.”

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F