De energietransitie, wat is dat eigenlijk?

De energietransitie, wat is dat eigenlijk? We horen veel over energiebesparingen en aardgasloze (nieuw)bouw in de media. Maar hoe hoort dit bij de energietransitie, en wat is de transitie eigenlijk?   Transitie betekent letterlijk overgang. De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame…

De energietransitie, wat is dat eigenlijk?

We horen veel over energiebesparingen en aardgasloze (nieuw)bouw in de media. Maar hoe hoort dit bij de energietransitie, en wat is de transitie eigenlijk?

 

Transitie betekent letterlijk overgang. De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. In de energietransitie is vastgelegd dat Nederland in 2050 een geheel duurzame energievoorziening dient te hebben, die voor 100% bestaat uit groene energie. We moeten dus af van de fossiele brandstoffen (zoals aardgas en steenkool) en overstappen op groene energie. Deze afspraken lopen in lijn met de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs, waaraan Nederland zich heeft verbonden. Dit internationale verdrag legt het streven af om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken in 2050.

Wat betekent dit voor huiseigenaren?

Eén van de grote uitdagingen van de energietransitie is verwarming. We gebruiken hiervoor veel aardgas. Deze fossiele brandstof moet in 2050 volledig vervangen zijn door duurzame energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen, biomassa of windmolenparken.

 

‘Ons aardgas raakt op, het verbranden van fossiele brandstoffen veroorzaakt broeikasgassen, dus de enige oplossing is ons huis anders in te richten. Met elektrisch koken en stadswarmte, zonnepanelen, biogas of een warmtepomp om het lekker warm te krijgen.’
[Ernie van Dalen, operationeel directeur Feenstra]

 

De overgang op andere energiebronnen betekent dat mensen hun woning moeten aanpassen. De aansluiting op aardgas gaat eruit, nieuwe aansluitingen voor bronnen van duurzame energie worden gelegd. Het gasfornuis gaat eruit, elektrisch koken wordt de norm. Ook de bekende cv-ketel zal verdwijnen, verwarming van huizen gebeurt niet meer met aardgas maar met een alternatieve bron.

Met elkaar moeten we aan de ene kant de energievraag verminderen, en aan de andere kant het duurzaam opwekken van energie vergroten.

De CV ketel verdwijnt uit beeld

Wat kun je nu al doen?

Nu al kan je kiezen om zelf groene energie op te wekken met zonnepanelen. Ook zonneboilers en warmtepompen zijn een uitstekende manier om in het eigen energieverbruik te voorzien. Als je jouw woning wilt verduurzamen kan je daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal.

Voor deze ‘Energiebesparende maatregelen subsidie‘ is jaarlijks een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. Het gehele subsidiebedrag van 100.000 euro is in 2017 al vergeven, maar begin oktober 2017 komt er een extra subsidiebedrag van 70.000 euro beschikbaar. In januari 2018 is er weer een nieuw budget van 100.000 euro beschikbaar.

De komende jaren zullen er steeds meer mogelijkheden komen om duurzame energie op te wekken en op te slaan, want de ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Huiseigenaren kunnen bij nieuwe investeringen in hun huis of bij nieuwbouw kijken of duurzame oplossingen een optie zijn.

 

Elektrisch koken wordt de norm

Wat doet de gemeente?

Na 1 januari 2018 vervalt de verplichting voor aansluiting van woningen op het gasnet en worden alle nieuwbouwhuizen gasloos gebouwd. De gemeente mag vanaf dan zelf bepalen op welk warmtenet of energiebron nieuwbouwwoningen worden aangesloten. In 2023 moet in ieder geval 16 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Voor bestaande woningen moet de overstap naar een andere vorm van duurzame energie zorgvuldig plaatsvinden. De bewoners hebben immers al een gasaansluiting. Hier ligt dus een grote opgave voor Hoorn.

De gemeente houdt eerste verkennende gesprekken met verschillende organisaties, zoals Alliander, Nuon, HVC, RUD, Hoogheemraadschap, Intermaris en adviesbureau Overmorgen om te verkennen hoe ze deze opgave kan aanpakken. De gemeente laat een zogenaamde ‘warmtetransitieatlas’ maken. Dit is een instrument waarmee ze in kaart krijgt welke kansen en mogelijkheden er in welke delen van Hoorn zijn voor het verduurzamen van de energievoorziening en de warmtevraag.

Op dit moment is de gemeente nog in de verkennende fase. Maar wat al wel duidelijk is, is dat het een grote opgave is die de komende decennia veel aandacht vraagt.

F
F